New York 1978 Leonid Razbash Gimbels

NEW YORK 1978