New York 1978 Bad Penny Leonid Razbash

NEW YORK 1978