1976 England, Brighton Yvonne Thompson

Brighton 1970s